Xem tất cả 6 kết quả

Thiết bị chuồng trại

Chuồng lồng C3, C4

Thiết bị chuồng trại

Chuồng lồng P80

Thiết bị chuồng trại

Chuồng lồng gà giống

Thiết bị chuồng trại

Hệ thống thu trứng Niagara

Thiết bị chuồng trại

Hệ thống xử lý phân MDS

Thiết bị chuồng trại

Bộ điều khiển Facco