Bộ điều khiển Rock

Bộ điều khiển Rock đo nhiệt độ của một lượng trứng và sau đó duy trì một sự khác biệt phù hợp giữa nhiệt độ hoạt động của máy ấp và máy nở. Kết quả là môi trường ổn định hơn và kiểm soát nhiệt độ, sử dụng ít năng lượng hơn.