Gà giống siêu thịt Ross 308 – Dòng bố mẹ

Gà Ross chuyên thịt có năng suất cao trên thế giới, thời gian nuôi ngắn, tăng trọng nhanh, tiêu tốn thức ăn trên đơn vị sản phẩm thấp

Aviagen