Hệ thống ăn cho gà thịt Minimax

Nhà cung cấp:

30 năm trước Roxell đã phát triển một hệ thống ăn gà thịt với các tính năng được cấp bằng sáng chế