Hệ thống ăn cho gà thịt Minimax

30 năm trước Roxell đã phát triển một hệ thống ăn gà thịt với các tính năng được cấp bằng sáng chế

DOWNLOAD CATALOGUE

Roxell Logo