Hệ thống ăn gà giống đẻ

Hệ thống ăn cho gà giống đẻ độc đáo và được cấp bằng sáng chế với một vành tiết kiệm thức ăn cao