Hệ thống thu trứng Niagara

Công nghệ từ Niagara là hệ thống thu thập trứng hoàn toàn tự động cho phép điều khiển trong một thời gian và qua một màn hình