Hệ thống thu trứng Niagara

Nhà cung cấp:

Công nghệ từ Niagara là hệ thống thu thập trứng hoàn toàn tự động cho phép điều khiển trong một thời gian và qua một màn hình