Hệ thống xử lý phân MDS

Hệ thống MDS đã được thiết kế để làm khô phân được sản xuất trong các hệ thống chăn nuôi gia cầm bằng cách sử dụng hệ thống thông gió, nếu cần, có thể kết hợp với các quạt riêng biệt.