Máy trộn

  • Máy trộn trục hai trục gốc
  • Các giải pháp thông minh nhất, nơi pha trộn là điều cần thiết
  • Thiết kế vệ sinh

Với dư lượng thiết kế hàng đầu tròn và khả năng tăng trưởng vi khuẩn được giảm thiểu. Trong ngành công nghiệp thực phẩm, đây là hình dạng ưa thích.