Máy phân loại trứng

Máy phân loại trứng xử lý tất cả các bao bì thông dụng trên khắp thế giới. Máy bốc xếp trứng, máy rửa trứng và máy rửa khay có thể được bổ sung dựa trên yêu cầu của thị trường.